ธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG, NGV (LPG NGV Trading Business)
star Gas
ธุรกิจโทรคมนาคมเเละ IoT (Telecommunication and IoT)
ธุรกิจพลังงาน
(Energy)